INFORMACJA
o przetwarzaniu Twoich danych osobowych


Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły dotyczące tego znajdziesz poniżej.

 

I. Administrator danych osobowych
My, MW Metale Kolorowe S.C. z siedzibą w Opolu przy ul. Wspólnej 7, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

 

II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez telefon: 513 653 653 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w jednym lub kilku z podanych poniżej celach:
1. w celu zawarcia umowy handlowej na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. w celach analitycznych w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7. w celach marketingowych przy organizowaniu spotkań biznesowych i promocyjnych naszej firmy co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
8. w celu oceny sytuacji finansowej i/lub moralności płatniczej co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

IV. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmy informatyczne, likwidatorzy szkód,
2. innym niezależnym odbiorcom: hotelom w przypadku rezerwacji noclegu, restauracjom, agencjom marketingowym w przypadku sporządzania listy gości, ubezpieczycielowi ubezpieczającemu należności w celu zabezpieczenia zapłaty ceny za sprzedany towar.

 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

VI. Okres przechowywania danych
1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy handlowej przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia.
2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy handlowej przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
4. Twoje dane dotyczące moralności płatniczej będą przechowywane przez odpowiedni okres niezbędny do jej oceny, ale nie dłużej niż 30 lat.

 

VII. Twoje prawa:
1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
3. Prawo do usunięcia danych:
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw "marketingowy". Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (o ile taki marketing prowadzimy w Twoim przypadku). Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Prawo do przenoszenia danych:
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ".csv" dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi
7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych w sposób określony w pkt II.
Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
Jeżeli nie podasz danych, nie będziemy mogli zawrzeć umowy w celu wykonania naszych usług lub zrealizowania oferty.

 

© 2017 MW Metale Kolorowe Profile i blachy aluminiowe | Kraty pomostowe | Elementy do balustrad