Sprzedaż i dostawa

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady sprzedaży oraz dostarczania wyrobów i usług oferowanych przez firmę MW Metale Kolorowe S.C.

2. Definicje stosowane w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw firmy MW Metale Kolorowe S.C
OWSD – Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw MW Metale Kolorowe S.C

MW – MW Metale Kolorowe S.C z siedzibą w Opolu.

Kupujący / Klient – każda osoba prawna, osoba fizyczna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która skierowała do MW zapytanie handlowe lub zamówienie dotyczące wyrobów i usług znajdujących się w ofercie MW.

Zapytanie handlowe – każdy rodzaj oświadczenia zmierzającego do uzyskania przez Klienta informacji na temat możliwości i warunków wykonania usługi lub dostawy (sprzedaży) towaru i usług.

Informacja ofertowa – informacja określająca warunki przyszłego zamówienia, lecz nie stanowiąca oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tzn. wymagająca ostatecznego przeglądu i potwierdzenia wszystkich warunków przez MW (w odniesieniu do konkretnych ilości, terminów i innych wymagań).

Zamówienie / umowa – pisemne oświadczenie złożone przez Kupującego skierowane do MW Metale Kolorowe S.C. zawierające niezbędne elementy umowy sprzedaży, w szczególności rodzaj wyrobu, ilość i jego cenę.

Wyrób nietypowy – wyrób, który wymaga specyficznej produkcji (np. nietypowych wymiarów, specjalnej obróbki) lub wykonania transakcji handlowych (np. zakupu materiału przez MW) pod indywidualne potrzeby danego Klienta. Ponadto MW zastrzega sobie prawo do zastosowania tego terminu w stosunku do innych wyrobów w dostawach o istotnym dla MW ryzyku handlowym.

Wada ukryta – wada wyrobu, której nie można wykryć przy zachowaniu należytej staranności przy kontroli dostawy; wady ilościowe i kształtu, a także powierzchni niefoliowanej nie są wadami ukrytymi.

3. OWSD stanowią integralną część umowy. Wszelkie odstępstwa lub zmiany w warunkach OWSD wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Odstępstwa lub zmiany, o których mowa w §1. pkt. 3, mają zastosowanie wyłącznie jednorazowo do danej transakcji handlowej, o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§2. Ofertowanie i zamówienia

2.1. Przedmiot informacji ofertowych i zamówień

1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po przeglądzie i akceptacji zamówienia skierowanego do MW przez Kupującego.

2. O ile nie wyspecyfikowano w zamówieniu / umowie wymagań jakościowych dla wyrobu lub usługi, uznaje się, że wyroby i tolerancje mają być zgodne ze stosownymi normami materiałowymi.

3. Przyjmując zamówienie / zawierając umowę, MW zobowiązuje się dostarczyć wyroby lub usługi zgodne z zamówieniem Kupującego. MW nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość doboru zamówionego wyrobu w konkretnym zastosowaniu przez Kupującego lub jego dalszych kontrahentów.

4. Ze względu na charakter oferowanych wyrobów, MW zastrzega sobie margines dokładności ilościowej w realizacji zamówienia na poziomie plus / minus 10 % względem przyjętego zamówienia.

5. Jeżeli w zamówieniu / umowie nie określono inaczej, to wyrób jest przygotowywany wg standardów wewnętrznych MW lub wg technologicznego standardu producenta.

6. Przez termin dostawy rozumie się którykolwiek dzień roboczy tygodnia o wskazanym numerze, o ile nie zostanie ustalone inaczej.

7. Ogłoszenia, reklamy, cenniki, wzorce, próbki i inne informacje skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

2.2. Ceny i warunki płatności

1. Ceny wyrobów zamieszczone przez MW w informacji ofertowej nie zawierają podatku od towarów i usług, chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.

2. Koszty i sposób dostawy wyrobów do Kupującego oraz usług dodatkowych są ustalane indywidualnie przy przyjmowaniu zamówienia. W przypadku braku takich ustaleń przyjmuje się domyślnie, że odbiór towaru następuje w siedzibie MW.

3. W przypadku, gdyby za obustronną pisemną zgodą w zakresie zmiany zaakceptowanego zamówienia zmieniał się przedmiot umowy lub/i jego ilość, albo doszło do zmian jakichkolwiek innych warunków tego zamówienia, MW zastrzega sobie prawo do zmiany ceny przedmiotu umowy.

4. Wartość sprzedawanego wyrobu jest ustalana na podstawie ceny przyjętej w informacji ofertowej lub zamówieniu / umowie oraz ilości wyrobu wyrażonej w jednostce miary będącej podstawą rozliczania.

5. Jeżeli rozliczenie zamówienia odbywa się w innej walucie niż złoty polski, to, jeśli strony nie ustalą inaczej, wartości na fakturze ustalane są na podstawie kursu sprzedaży danej waluty w dniu wystawienia faktury.

2.3. Atesty i inne dokumenty

1. MW, jeżeli tak ustalono w zamówieniu / umowie, przedstawi atest i inne pisemnie uzgodnione dokumenty.

2. Uzgodnione dokumenty, o ile nie zostanie postanowione inaczej w zamówieniu / umowie, zostaną dosłane drogą elektroniczną lub pocztą po dostawie.

3. Za usługę wystawienia atestów i innych dokumentów MW, o ile strony nie uzgodnią inaczej, pobiera opłatę w wysokości 10 PLN neto/sztuka.

 

§3. Realizacja zamówień

1. O ile nie ustalono inaczej, Kupujący zobowiązany jest odebrać przedmiot zamówienia niezwłocznie po powiadomieniu o jego gotowości do wydania. W przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze, Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących MW praw. Proces przechowywania takiego towaru może zostać przekazany na zewnątrz (stronie trzeciej) na koszt i ryzyko Kupującego.

2. W przypadku realizacji dostawy transportem MW obowiązują następujące zasady:

a. Kupujący zapewnia, iż drogi dojazdowe do miejsca rozładunku gwarantują wjazd i wyjazd pojazdu kołowego o całkowitej masie dopuszczalnej 42 t, długości 17 m i wysokości 4 m; o ewentualnych utrudnieniach lub odstępstwach w tym zakresie Kupujący ma obowiązek poinformować MW na piśmie w momencie składania zamówienia, akceptując jednocześnie ewentualne opóźnienia w dostawie z tym związane. W przypadku, gdyby utrudnienia lub odstępstwa w zakresie opisanym wyżej okazały się na tyle istotne, że uniemożliwiałyby lub znacznie utrudniały wydanie towaru, ryzyko i koszt wszelkich adaptacji w tym zakresie spoczywa na Kupującym.

b. Dostawę zrealizowaną w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzonego terminu uważa się za dostarczoną na czas.

c. Kupujący zapewnia niezbędne środki umożliwiające niezwłoczny rozładunek samochodu; MW może obciążyć Kupującego kosztami nieuzasadnionego przestoju.

d. Za rozładunek odpowiada Kupujący; MW nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie rozładunku.

3. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień w zamówieniu, wybór przewoźnika leży po stronie MW.

4. Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia odbioru przez upoważnionego przedstawiciela, który potwierdzi odbiór wyrobu czytelnym podpisem i, w razie wątpliwości, okaże swój dokument tożsamości.

5. MW dołoży wszelkich starań, aby wyrób został właściwie opakowany. Standardowe materiały użyte do pakowania nie podlegają dodatkowym opłatom i zwrotowi, za wyjątkiem palet. MW może pobrać kaucję za zwrotne palety.

6. Wymogi dotyczące pakowania, zabezpieczania lub oznakowania innego niż standardowe oraz związane z tym koszty winny być uzgodnione pod rygorem nieważności w formie pisemnej nie później niż na etapie przyjmowania zamówienia.

7. MW nie odpowiada za opóźnienie realizacji zamówienia a termin realizacji ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej, na skutek okoliczności niezależnych od stron, w szczególności nieterminowej dostawy materiału przez dostawców MW, siły wyższej, nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy MW itp. Realizacja częściowa zamówienia może być przedmiotem osobnej dostawy i może być oddzielnie fakturowana przez MW.

8. W przypadku przygotowania wyrobu do transportu na paletach, MW na koniec każdego miesiąca kalendarzowego przesyła do Kupującego zestawienie zawierające ilość pobranych i znajdujących się aktualnie na stanie Kupującego palet, do których zwrotu Kupujący będzie zobowiązany. Termin zwrotu palet wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Kupującego pisma zawierającego zestawienie ilości palet za dany miesiąc. W szczególnie uzasadnionych przypadkach MW może zwolnić Kupującego od obowiązku zwrotu palet.
9. W przypadku zwrotu palet przez Kupującego w terminie wyznaczonym przez MW, organizacja transportu leży w gestii MW. Kupujący jest zobowiązany awizować MW zamiar zwrotu palet, w celu umożliwienia odpowiedniej organizacji ich odbioru.

10. W przypadku niezwrócenia przez Kupującego w wyznaczonym terminie palet w ilości wynikającej z przesłanego zestawienia, MW wystawia Kupującemu fakturę VAT na odpowiednią wartość niezwróconych palet, bez możliwości zwrotu palet w późniejszym terminie.
11. Stosowane w MW przyrządy kontrolne pomiarowe są sprawdzane w odniesieniu do odpowiednich wzorców i, jeśli to ma zastosowanie, legalizowane. Stosuje się wagi kl. III wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z dnia 18 lutego 2008r.).

 

§4. Reklamacje i zwrot wyrobu

1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.

2. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest zapewnienie jednoznacznej identyfikowalności wyrobu potwierdzającej jego pochodzenie z MW, a także dokładny opis wady / braku oraz przedłożenie dowodów na poparcie faktu zaistnienia wady / braku, w postaci zdjęć cyfrowych lub wyników badań / pomiarów, stosownie do zakresu zgłoszenia reklamacyjnego.

3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodności jakościowej lub ilościowej wyrobu, Kupujący odnotowuje ten fakt na kopii dokumentu dostawy przeznaczonej dla MW oraz niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostawy informuje pisemnie MW o stwierdzonych niezgodnościach.

4. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad wyrobu, Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia w formie pisemnej reklamacji niezwłocznie, lecz nie później niż 3 dni roboczych od chwili stwierdzenia wad. Wady ukryte mogą być zgłoszone w okresie do 1 roku od daty produkcji materiału.

5. Kwestionowany przez Kupującego wyrób, do czasu przedstawienia pisemnego raportu reklamacyjnego przez MW, powinien być:

a. dostępny do dyspozycji MW w formie umożliwiającej dokonanie oględzin i badań,

b. zabezpieczony przed dalszym przetworzeniem lub utratą wartości.

6. Zwrot kwestionowanego wyrobu wymaga uprzedniej zgody MW. Warunkiem przyjęcia zwracanego wyrobu jest zachowanie jego identyfikowalności, tj. możliwości wykazania, że wyrób pochodzi z MW, zachowanie ocechowania lub etykiet MW.

7. Zwracany wyrób powinien być zabezpieczony w sposób zapobiegający dalszej utracie wartości, tj. w przypadku blach w arkuszach: zapakowany na palecie, zabezpieczony odpowiednimi przekładkami i kartonowymi narożnikami (które są stosowane przy dostawie) oraz odpowiednio spięty taśmą z tworzywa sztucznego; w przypadku wyrobów długich: zabezpieczony w taki sam sposób jak przy dostawie z MW, w tym spięty taśmą z tworzywa sztucznego.
8. Zwracany do MW wyrób podlega kontroli ilościowej i jakościowej. MW zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwracanego wyrobu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wyrobu w stopniu większym niż to wynika ze zgłoszenia reklamacyjnego.

9. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe części lub całości wyrobów nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy lub wykonane usługi.

 

§5. Płatności i inne rozliczenia

1. Faktury wystawione przez MW są płatne w terminie wskazanym na fakturze. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku MW.

2. W przypadku opóźnienia w płatności ze strony Kupującego lub innych jego działań na szkodę MW, MW zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody.

3. W przypadku zamówienia wyrobu przez Kupującego, a następnie zaniechania odbioru lub jakiegokolwiek innego niewywiązania się z postanowień umowy, MW ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości równej wartości zamówienia brutto (tj. wraz z wartością podatku od towarów i usług, który byłby doliczony, gdyby towar został odebrany).

4. W wypadku zamówienia na wyroby nietypowe MW może wymagać pisemnego potwierdzenia warunków zamówienia przez Kupującego oraz zobowiązania do odbioru wyrobów w uzgodnionym terminie. W przypadku nieodebrania wyrobów we wskazanym terminie, Kupujący może zostać – oprócz kary umownej określonej w §5. pkt. 3 - dodatkowo obciążony wynikającymi kosztami składowania.

5. Powyższe postanowienia nie odbierają prawa MW do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.

6. MW zastrzega sobie prawo do przelewu wierzytelności jaką posiada wobec klienta, w szczególności przelewu wierzytelności na rzecz ubezpieczyciela ubezpieczającego daną transakcję. Postanowienia ogólnych warunków klienta wyłączające lub ograniczające to prawo są nieważne.

 

§6. Inne ustalenia

1. Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy / zamówienia będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby MW.

2. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z MW umowy w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody MW.

3. MW zastrzega sobie prawo własności rzeczy sprzedanej do czasu zapłaty całości ceny.

4. W przypadku prawnej nieskuteczności lub nieważności poszczególnych punktów OWSD pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą. Strony podejmą starania w celu uzgodnienia postanowienia skutecznego zastępującego postanowienie nieskuteczne lub nieważne, przy czym będzie ono możliwie najwierniej odzwierciedlało jego sens i zamiar.

5. Kupujący, akceptuje OWSD i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez MW w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.

6. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 wraz z ewentualnymi zmianami), a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe.

Wersja obowiązująca od 01.12.2017r.

 

© 2017 MW Metale Kolorowe Profile i blachy aluminiowe | Kraty pomostowe | Elementy do balustrad